PRIVATLIVSPOLITIK

okt 2022

1. INDLEDNING

1.1 Hos Assecca Advokater behandles alle klientoplysninger med fortrolighed. Vi værner om behandlingen af personoplysninger og datasikkerhed. Vores privatlivspolitik er derfor gældende for al indsamling og behandling af personoplysninger.

1.2 I vores persondatapolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er klient hos Assecca Advokater, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder hos Assecca Advokater.

2. DATAANSVARLIGHED

2.1 Når du er klient hos Assecca Advokater eller i øvrigt kontakter os telefonisk eller pr. mail, benytter dig af vores hjemmeside eller sociale medier m.v., behandler vi som udgangspunkt dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) og databeskyttelsesloven (”DBL”).

2.2 Assecca Advokater er som udgangspunkt dataansvarlig for behandlingen af dine persondata. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Assecca Advokater

CVR-nr. 43 51 49 46

Amagerfælledvej 106

2300 København S

3. PERSONOPLYSNIGNER

3.1 Der skelnes mellem tre typer af personoplysninger:

  • Ikke-følsomme personoplysninger: Identifikationsoplysninger, økonomiske forhold, familieforhold, bolig m.v., såsom f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller civilstatus.

  • Følsomme personoplysninger: Helbredsoplysninger, CPR-numre, race og etnisk oprindelse, politisk og religiøs overbevisning, seksuelle forhold og seksuel orientering m.v.

  • Strafbare personoplysninger: En person, der har begået en bestemt lovovertrædelse m.v.

3.2 Langt de fleste af de personoplysninger, vi indsamler fra dig, sker enten frivilligt eller for at kunne indgå og opfylde en aftale med enten os eller en tredjepart, herunder i forbindelse med varetagelse af dit klientforhold.

3.3 Hvis vi skal foretage registreringer på dine vegne i de offentlige systemer, såsom f.eks. tinglysning.dk, minretssag.dk eller virk.dk, er vi nødsaget til at kunne være i stand til at identificere dig. Det vil derfor være nødvendigt for os, at vi er i besiddelse af dokumentation, som identificerer dig. Det kan f.eks. være i forbindelse behandling af din sag, hvis den er omfattet hvidvaskloven, hvor vi i så fald skal have et billede af dit pas eller kørekort og sundhedskort.

3.4 Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne kan være, at vi ikke kan varetage formålene som fremgår af skemaerne i pkt. 4 ”KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL M.V.”., herunder f.eks. dit klientforhold, eller vores forpligtelser over for de offentlige myndigheder.

4. KATEGORIER, PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL M.V.

4.1 Du kan læse nærmere om, hvornår, hvordan og til hvilke formål vi indsamler og anvender dine personoplysninger her:

Vi behandler personoplysninger om dig, når du benytter vores hjemmeside og sociale medier m.v.

Vi behandler personoplysninger om dig som led i vores interne håndtering og anvendelse af persondata.

Vi behandler personoplysninger om dig som led i udøvelsen af advokaterhvervet.

5. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

5.1 Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre. I nogle tilfælde kan vi dog ifølge lovgivningen være forpligtende til at videregive dine personoplysninger, ligesom det kan være nødvendigt for at forfølge vores formål som beskrevet i skemaerne under pkt. 4 i ”KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL M.V.”.

5.2 Du kan læse nærmere om modtagere af dine oplysninger under de specifikke kategorier i skemaerne under pkt.  4 ”KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL M.V.”.

5.3 I nogle tilfælde vil vi overlade behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere, som f.eks. leverer vores IT-systemer, herunder hosting, backup og support. I andre tilfælde kan det blive nødvendigt at benytte andre databehandlere end de nævnte.

6. OPBEVARING AF OPLYSNINGER

6.1 Du kan læse nærmere om vores opbevaring af dine oplysninger under skemaerne i pkt.  4 ”KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL M.V.”.

7. DINE RETTIGHEDER

7.1 Når der behandles oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til følgende:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.

  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at bede os om, at rette forkerte oplysninger om dig.

  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. I så fald behandler vi kun personoplysningerne med dit samtykke, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende, forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Vi kan i alle tilfælde opbevare dine personoplysninger.

  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vi normalt skal slette oplysningerne.

  • Ret til indsigelse: Du har i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

  • Ret til dataportabilitet: Du har i nogle tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

7.2 Du kan læse nærmere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder her.

8. UNDTAGELSER TIL ASSECCA ADVOKATERS OPLYSNINGSPLIGT

8.1 Trods du har ret til at blive informeret om vores behandling af dine personoplysninger, er vi som advokatvirksomhed underlagt tavshedspligt ifølge retsplejeloven og de advokatetiske regler, og derfor skal vi i visse tilfælde udlade at iagttage denne oplysningspligt, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen af oplysningerne skal forblive personlige.

8.2 Herudover kan vi undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private eller offentlige interesser, herunder f.eks. hvis hensynet vurderes at overstige hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne.  Det vil f.eks. være aktuelt, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser, såsom i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner, interne undersøgelser og lignende situationer.

8.3 Vi kan ligeledes undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, hvis det er umuligt eller hvis det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats, eller forhindre opfyldelse af formålene med handlingen at udlevere oplysningerne til dig.

9. SIKKERHED

9.1 Vi har interne regelsæt og procedurer, for at sikre dine personoplysninger, som indeholder instrukser og foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine personoplysninger.

10. KLAGE TIL DATATILSYNET

10.1 Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

11. KONTAKT OS

11.1 Du er altid velkommen til at kontakte Lasse Plambeck, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

11.2 Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger, vil vi anbefale dig at rette henvendelse til os i en krypteret mail, for at undgå risikoen for krænkelse af dine personoplysninger.