FORRETNINGSBETINGELSER

okt 2022

1. INDLEDNING

1.1 Forretningsbetingelserne er gældende for alle juridiske opgaver, som Assecca Advokater (CVR-nr. 43514946) bistår vores klienter med, medmindre andet er skriftligt aftalt med den enkelte klient.

 

2. BESKIKKELSE OG MEDLEMSKAB I ADVOKATSAMFUNDET

2.1 Assecca Advokater er organiseret som enkeltmandsvirksomhed, og alle advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark.

2.2 Assecca Advokater er omfattet af reglerne om god advokatskik i henhold til de advokatetiske regler, som kan findes her.

2.3 Advokaterne hos Assecca Advokater er desuden omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, som sikrer, at klienterne behandles ordentligt.

 

3. VED SAGENS MODTAGELSE (INTERESSEKONFLIKT)

3.1 Ved modtagelsen af sagen vil vi indledningsvist undersøge, om der foreligger inhabilitet, en interessekonflikt eller anden årsag til, at vi ikke kan bistå som repræsentant i sagen.

3.2 Vi har etableret en procedure for at konstatere eventuelle interessekonflikter ved sagens modtagelse, således at vi hurtigst muligt kan identificere og håndtere interessekonflikten.

3.3 I tilfælde af, at vi ikke kan bistå i sagen, vil vi naturligvis være behjælpelige med at henvise til en anden advokat, der kan varetage sagen.

 

4.  OPGAVEUDFØRELSEN

4.1 Vi fastsætter rammerne for udførelsen af opgaven i samarbejde med vores klient.

4.2 Vi definerer opgaven og så vidt muligt skriftligt i en e-mail eller i en ordrebekræftelse, hvor vi fastslår vores opfattelse af opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, hvilken advokat og øvrige medarbejdere, der vil være tilknyttet sagen, honorarsatserne for de pågældende medarbejdere samt et samlet honorarestimat for opgavens udførelse.

4.3 Vi rådgiver udelukkende om dansk ret. Hvis der er behov for rådgivning om udenlandsk ret, skal klienten engagere lokale advokater.

4.4 I forretningsbetingelserne fastsætter vi vilkårene for vores udførelse af opgaven, og de kan alene fraviges ved skriftlig aftale med os.

 

5. HVIDVASK

5.1 Assecca Advokater er omfattet af reglerne i hvidvaskloven. Vi har derfor pligt til at indhente og løbende opdatere, de efter loven påkrævede oplysninger fra vores klienter. Som led i proceduren indhenter og kontrollere vi:

  • Identifikationsoplysninger om vores klient.
  • Oplysninger om juridiske personers ejer- og kontrolstruktur og identificere de reelle ejere
  • Fysiske klienters og de reelle ejeres identitet.

5.2 Som advokatvirksomhed behandler vi derfor personoplysninger vedrørende vores klienter. Du kan læse nærmere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.

 

6. FORTROLIGHED

6.1 Vi har tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, som vi får kendskab til som led i vores rådgivning. Alle klientoplysninger behandles derfor med fortrolighed.

6.2 Tavshedspligten er således gældende med respekt for de regler, som pålægger advokatvirksomheder en oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder m.v., herunder i henhold til reglerne om indberetningspligtig grænseoverstridende skatterådgivning.

6.3 Da vi er omfattet af hvidvaskningsloven, har vi f.eks. vi i visse situationer en pligt til at underrette Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet i tilfælde af, at vi får mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

 

7. ANVENDELSE AF RÅDGIVNING

7.1 Assecca Advokaters rådgivning er målrettet den konkrete opgave og ydes udelukkende direkte til vores klienter, og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores en udtrykkelig skriftlig forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til kunden for den ydede rådgivning i forbindelse med opgavens udførelse.

 

8. DOKUMENTER

8.1 Såfremt der som led i sagens behandling gøres brug af fysiske originale dokumenter udleveres de som udgangspunkt senest i forbindelse med opgavens afslutning, således at der alene opbevares en kopi af dokumentet. Om øvrige dokumenters opbevaring, sletning, indsigt i data m.v. henvises til vores privatlivspolitik.

 

9. HONORAR OG FAKTURERING

9.1 Vores honorar beregnes på baggrund af en samlet vurdering af den enkelte sag. I bedømmelsen indgår dels ressourceforbruget, den tid der er anvendt ved behandling af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder anvendelsen af specialkompetencer, om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat.

9.2 Overfor forbrugere oplyser vi uopfordret det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden opgaven påbegyndes. Det betyder, at vi afgiver et begrundet overslag over honoraret størrelse, før arbejdet påbegyndes. Klienten vil blive orienteret, hvis det under sagens forløb viser sig, at honoraret forventes at overstige estimatet.

9.3 I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, f.eks. hvilke timepriser, der vil blive anvendt på sagen.

9.4 Vi kan anmode om forudbetaling af honorar og udlæg, før vi påbegynder arbejdet. Enhver forudbetaling indsættes på en klientkonto. Forudbetalingerne anvendes herefter til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.

9.5 Fakturering af sagen sker som udgangspunkt, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver afregnes dog løbende hver måned eller hvert kvartal. Vi tilstræber at imødekomme klientens ønske om særlige afregningsintervaller eller -procedurer.

9.6 Fristen for betaling af vores faktura er 8 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling opkræver vi morarente efter gældende regler.

9.7 Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler herom.

 

10. UDLÆG

10.1 Eventuelle udlæg afholdt af Assecca Advokater i forbindelse med sagen faktureres løbende. Dette kan f.eks. være udgifter til rejse, ophold, forplejning samt større kopierings-, oversættelses-, telefon-, eller forsendelsesudgifter. Vi kan anmode om forudbetaling af de kommende udgifter eller medtage sådanne udgifter i forbindelse med den førstkommende fakturaopkrævning.

 

11. KLIENTMIDLER OG DEPONERING

11.1 Vi håndterer vores klientmidler i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og retningslinjer.

11.2 Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelse, hvor de forvaltes efter gældende regler og forrentes efter bankernes til enhver tid gældende satser.

11.3 Tilskrevne renter på vores hovedklientkonto tilfalder Assecca Advokater, som ligeledes betaler eventuelle udgifter til negativ forrentning af klientmidlerne på hovedklientkontoen.

11.4 Hvis midlerne indsættes på en separat klientkonto, tilfalder tilskrevne renter klienten, mens negative renter debiteres klientmidlerne.

11.5 Lov om indskyder- og investorgarantiordning gælder for indeståender på vores klientkonti. Det indebærer, at indeståender på op til EUR 100.000 er dækket, hvis pengeinstituttet bliver nødlidende. Denne grænse gælder for vores kundes samlede indskud i pengeinstituttet.

11.6 Vi er ikke ansvarlige for indskud på vores klientkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

 

12.  IMMATERIELLE RETTIGHEDER

12.1 Assecca Advokaters navn og logo tilhører Assecca Advokater og må ikke anvendes i markedsføringsøjemed eller på anden vis uden forudgående skriftligt samtykke.

12.2 Vores klienter har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens Assecca Advokater har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

 

13. ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRING

13.1 Assecca Advokater er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler for følgerne af eventuelle fejl, som vores ansatte begår.

13.2 Vores ansvar omfatter dog ikke tab af data, avance, indtjeningspotentiale eller goodwill. Vores ansvar omfatter heller ikke andre former for indirekte tab eller tab, som følge af at et kontoførende pengeinstitut bliver nødlidende.

13.3 Vi hæfter ligeledes ikke for danske eller udenlandske rådgivere, som vi efter aftale med klienten har anmodet om bistand fra, eller som kunden har engageret efter vores anvisning.

13.4 Vi har tegnet ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab til dækning af vores rådgivning. Forsikringsoplysningerne findes i pkt. 15.

 

14. KLAGER, LOVVALG OG TVISTER

14.1 I tilfælde af utilfredshed med Assecca advokater, kan klienten kontakte den sagsansvarlige advokat.

14.2 Vores klienter kan klage over vores adfærd eller vores salær til Advokatnævnet. Advokatnævnets adresse er Kronprinsessegade 28, 1306 København K, og det er muligt at læse mere på Advokatnævnets hjemmeside ved at klikke her.

14.3 Tvister mellem Assecca Advokater og vores klienter skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for de danske domstole, hvis tvisten udspringer af et forbrugerforhold. Læs dansk klagevejledning her og engelsk klagevejledning her.

14.4 Enhver tvist i erhvervsforhold i forbindelse med Assecca Advokaters rådgivning eller aftalens indhold, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet. Voldgiftsinstituttet skal anvende de regler, som gælder ved voldgiftssagens anlæg. Voldgiftssagen skal finde sted i København og processproget skal være dansk.

 

15.  FORSIKRINGSOPLYSNINGER

15.1 Assecca Advokater har tegnet ansvarsforsikring med police nr. 156-76596817-30014 hos:

HDI Global Speciality SE, Danmark

Langebrogade 3F

1411 København K

E-mail: info-dk@hdi-speciality.com

 

16.  KONTAKTOPLYSNINGGER, CVR-NR. OG KLIENTKONTO

16.1 Kontaktoplysninger og CVR-nr.

Assecca Advokater

CVR-nr. 4351946

Amagerfælledvej 108

2300 København S

Tlf.nr. 69 17 19 99

E-mail: kontakt@assecca.dk 

16.2 Assecca Advokaters klientkonto

Bank: Danske Bank

Reg.nr.: 3409

Kontonummer: 3411769445

IBAN: DK9730003411769445

BIC (SWIFT-adresse): DABADKKK