BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

INTERN HÅNDTERING OG ANVENDELSE AF PERSONDATA

Kategorier

Nærmeste pårørende til vores medarbejdere

Personoplysninger

Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og relation til medarbejderen.

Formål

Kontaktmulighed til den pårørende i tilfælde af, at dette måtte blive nødvendigt.

Retsgrundlaget

Vores legitime interesse i at kunne komme i kontakt med pårørende, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Opbevaring

Så længe medarbejderen er ansat hos Assecca Advokater og i op til 5 år efter, at medarbejderen er fratrådt stillingen.

Modtagere

Assecca Advokater videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til videregivelsen, f.eks. over for din arbejdsgiver eller offentlige myndigheder.

Personer omtalt i artikler, domme, CVR-registeret og andre offentlige registre m.v.

Navn, arbejdsgiver, titel, adresse, telefonnummer og hvad sagen omhandler.

Juridisk sagsbehandling og baggrundsviden.

Vores legitime interesse i at foretage juridisk sagsbehandling og opnå baggrundsviden, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Så længe oplysningerne har været offentligt tilgængelige.

Assecca Advokater videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til videregivelsen, f.eks. over for offentlige myndigheder.

Lovpligtigt hvidvaskundersøgelse

Navn, adresse, titel, pas/eller kørekortsoplysninger samt sundhedskortsoplysninger, som indeholder CPR-nr.

For at kunne tilvejebringe dokumentation af foretaget hvidvaskundersøgelse i overensstemmelse med hvidvaskloven.

Vores retlige forpligtelse i henhold til den til enhver tid gældende hvidvasklov, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c.

Dit CPR-nummer vil blive behandlet, når det er nødvendigt for entydig identifikation, og når dette er påkrævet ifølge loven, jf. DBL § 11, stk. 2, nr. 1.

Personoplysningerne opbevares under hele klientforholdets beståen og i op til 5 år efter klientforholdets afslutning, som påkrævet ifølge hvidvaskloven.

Assecca Advokater videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til videregivelsen, f.eks. over for din arbejdsgiver eller offentlige myndigheder.

CRM (Customer Relationship Management)

Opbygning og pleje af potentielle og nuværende klientrelationer samt relationer til netværk, samarbejdspartnere m.v. 

Navn, virksomhed, titel, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, om du er klient eller ej, hvilket netværk eller samarbejde du evt. deltager i, hvor kontakten til dig er opstået og i visse tilfælde relevante mærkedage, såsom fødselsdage, jubilæum m.v.  

Vi behandler typisk kun disse personoplysninger, hvis du frivilligt har udleveret dem til os, f.eks. via din mailsignatur, visitkort m.v.  

Vi kan også indsamle personoplysningerne fra andre end dig, f.eks. via offentlige tilgængelige kilder såsom din arbejdsgivers hjemmeside, LinkedIn, CVR-registeret m.v.  

Vi behandler også historik på deltagelse i arrangementer.  

Vi kan i disse tilfælde benytte interne listeudtræk fra/til arrangementer over deltagende netværksrelationer og samarbejdspartnere i forbindelse med vores markedsføring af et arrangement m.v. I så fald behandler vi virksomhedens navn fra listeudtrækket samt de oplysninger, som er registeret på LinkedIn-profilerne, såsom branche, stilling, geografisk placering og anciennitet.

For at kunne kontakte, opbygge, pleje og bibeholde nuværende og potentielle klientrelationer, samarbejdspartnere og netværk.  

Vi anvender desuden oplysningerne til markedsføringsformål, herunder annoncering og invitationer til arrangementer og oplæg m.v., som er målrettet dig.

Ordrebekræftelsen mellem Assecca Advokater og klienten, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b, og vores legitime interesse i at kunne etablere og pleje klientrelationer, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. 

Vores legitime interesse i at kunne kommunikere med netværksrelationen/ samarbejdspartneren og tilbyde arrangementer, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Personoplysningerne opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle klientrelation, og i en efterfølgende periode på op til 5 år efter endt klientrelation. 

I forhold til netværk og samarbejdspartnere opbevares personoplysningerne så længe, der er en netværksrelation eller et samarbejde med netværkspartneren/ samarbejdspartneren og i op til 5 år efter afslutningen af netværksrelationen/ samarbejdet.  

Assecca Advokater videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til videregivelsen, f.eks. over for din arbejdsgiver eller offentlige myndigheder. 

I forbindelse med vores målrettede annoncering af arrangementer og oplæg m.v., videregiver vi alene virksomhedens navn til LinkedIn. 

Læs mere om vores behandling af persondata i forbindelse med sociale medier her.

Jobansøgere

Navn, fødselsdato, titel, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og karakterudskrift, som kan indeholde CPR-nr.  

Vi behandler typisk kun disse personoplysninger, hvis du frivilligt har udleveret dem til os, f.eks. via din mailsignatur, CV m.v.  

Vi kan også indsamle personoplysningerne fra andre end dig, f.eks. via offentlige tilgængelige kilder såsom din arbejdsgivers hjemmeside, LinkedIn, CVR-registeret m.v.

For at kunne kontakte potentielle jobansøgerer.

Vores legitime interesse i at kunne kommunikere med potentielle jobansøgere, der ønsker en ansættelse hos Assecca Advoakter, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Personoplysningerne opbevares, så længe de har relevans i forhold til ansættelse af nye medarbejdere til virksomheden, og i en efterfølgende periode på op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces.

Assecca Advokater videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til videregivelsen, f.eks. over for offentlige myndigheder.